CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ VISA TRAO ĐỔI VĂN HÓA J-1

Nhìn chung, một công dân của một quốc gia khác muốn đến Mỹ trước hết phải xin thị thực, dù là thị thực để lưu trú tạm thời hay định cư. Thị thực trao đổi khách dành co những cá nhân được chấp thuận tham gia vào chương trình trao đổi khách của Mỹ.

Các chương trình trao đổi văn hóa gồm : Aupair and educare, Camp Counselor, college and university student, Government visitor, intern, international visitor, physician, professor and research scholar, secondary school student, short term scholar, specialist, summer work travel, specialist, teacher, trainee.

Nếu bạn đến Mỹ theo các chương trình trao đổi khách nêu trên, bạn phải xin visa J-1. Bạn không được phép xin visa du lịch B-1 hoặc B-2 hoặc B1/B2 để đến Mỹ.  Trước khi có thể xin visa trao đổi khách bạn phải nộp đơn vào chương trình trao đổi khách mà mình sẽ tham gia và nhận được thư chấp nhận từ chương trình này mới có thể nộp đơn xin visa trao đổi khách.

Mặc dù qui định chung là trẻ em dưới 13 tuổi và người già trên 80 tuổi có thể được miễn tham gia phỏng vấn xin visa J-1 nhưng nhìn chung lãnh sự nước sở tại luôn có quyền yêu cầu ứng viên phải lên phỏng vấn nếu xét thấy cần thiết.

(Theo US Department State – Bureau of Consular Affairs)

(Theo dõi bài tiếp theo để biết cụ thể về từng chương trình trao đổi văn hóa)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ